2024. jlius 25. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Diákönkormányzat Bélap Könyvtár Iskolarádió Zenei élet Színistúdió Csónakház Humor Gyermekvédelem

Bélás Diákönkormányzat


Hivatalos iratunkban, a SZMSZ-ünkben olvashatjátok mi a rendeltetésünk és céljaink, illetve azokat milyen módszerekkel próbáljuk elérni. Reméljük, hogy oldalunkon könnyedén megtalálod azt, amit keresel.


A III. Béla Gimnázium Diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata


I. A diákönkormányzat általános jellemzői

I.1 A diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) demokratikus szervezet:
I.1.1 érvényesíti a többség akaratát,
I.1.2 tisztségviselőit választás útján nevezi ki,
I.1.3 a vitás ügyeket tárgyalás útján, az érintett felek megegyezésének elősegítésével igyekszik megoldani.
I.2 A DÖK feladata a gimnázium tanulóinak, tanulócsoportjainak szolgálata
I.2.1 szervezi a gimnázium közösségi életét,
I.2.2 segíti a szabadidő hasznos eltöltését,
I.2.3 kapcsolatot épít ki az iskolavezetéssel,
I.2.4 lehetővé teszi a diákjogok gyakorlását,
I.2.5 biztosítja a diákok érdekvédelmét.
I.3 A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
I.4 A DÖK munkáját az általa felkért felnőtt személy (DS) segíti.

II. A DÖK jogai:

II.1 A DÖK-nek döntési joga van:
II.1.1 saját működése, munkájának megszervezéséről II.1.2 saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról
II.1.3 tisztségviselői megválasztásáról
II.1.4 a DÖK működéshez biztosított pénzösszeg felhasználásáról
II.1.5 egy tanítás nélküli nap programjáról
II.1.6 saját tájékoztatási rendszeréről
II.1.7 az iskolai tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének vagy vezetőinek személyéről
II.2 A DÖK-nek egyetértési joga van:
II.2.1 az iskola szervezeti és működési szabályzat meghatározott pontjaiban
II.2.2 a házirend elfogadásában és módosításában
II.3 A DÖK-nek véleményezési joga van:
II.3.1 a tanulókat érintő valamennyi kérdésben
II.3.2 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben

III. A DÖK szervezeti felépítése

III.1 A DÖK a gimnázium osztályaira, mint szervezett közösségekre épül.
III.2 A DÖK választott testületei
III.2.1 az Osztálytanácsok, melyek négyfős testületek (elnök, pénztáros, kultúrfelelős és sportfelelős). Tagjai-kat az osztályban tanuló diákok választják.
III.2.2 Az Iskolai Diákbizottság (IDB), melynek öt tagját a diákparlament választja, és önálló döntési jogkörrel rendelkezik.
III.2.3 Az osztályelnökökből és az IDB tagjaiból áll össze a Diáktanács.
III.3 A DÖK mint szervezet a diáktanácsot jelöli.
III.4 A DÖK végrehajtó testülete az IDB.

IV. A DÖK szervezetei

IV.1 Az Osztálytanács
IV.1.1 Tagjai:
IV.1.1.1 osztályelnök
IV.1.1.2 pénztáros
IV.1.1.3 kultúrfelelős
IV.1.1.4 sportfelelős
IV.1.2 A tagjait osztályon belül választják meg. A választásról:
IV.1.2.1 Az osztályfőnök vezeti le.
IV.1.2.2 A szavazás nyílt.
IV.1.2.3 Egyszerű többséggel történik.
IV.1.2.4 Az új osztályokban az első tanítási napon kell megválasztani az osztályelnököt februárig.
IV.1.3 Szervezi és irányítja az osztály közösségi életét.
IV.1.4 Javaslatot tesz a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésére és minősítésére.
IV.1.5 Az osztályt érintő kérdésekben (oktatás, nevelés, fegyelem...) véleményt nyilváníthat.
IV.1.6 Gondoskodik a tanulók érdekeinek védelméről, ügyeiket indokolt esetben az IDB elé tárja.
IV.1.7 Az osztályelnöknek vagy az általa megbízott osztálytanácsbeli képviselőnek kötelessége a Diáktanács ülésén részt venni, és az üléseken született döntésekről beszámolni a következő osztályfőnöki órán.
IV.1.8 A felkészültségét meghaladó ügyekben kérheti a DS vagy az IDB segítségét.
IV.1.9 Munkáját a DÖK munkarendjével összhangban végzi.
IV.1.10 Döntéseiben kikéri az osztályfőnök véleményét (aki az IDB-hez irányíthatja).

IV.2 A Diáktanács
IV.2.1 Testületét az osztályelnökök és az IDB tagjai alkotják, akik a Diáktanács ülésein tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek.
IV.2.2 Az osztályelnökök (esetleges elfoglaltságuk esetén az Osztálytanácsból küldött képviselőjük) és az IDB tagjai kötelesek megjelenni a Diáktanács ülésein.
IV.2.3 A Diáktanács javaslatait, véleményét írásba foglalja.
IV.2.4 Két választás közötti időben ellenőrzi és értékeli az IDB munkáját.
IV.2.5 Havonta egyszer ülésezik. Amennyiben a gyűlés összehívását a körülmények rendkívül sürgőssé teszik, akkor egy nappal előbb is lehet értesíteni az elnököket, de ebben az esetben az IDB köteles megkeresni az elnököket személyesen és tudatni a gyűlés idejét, illetve helyét és indokait.
IV.2.6 Az IDB vagy a DS hívhatja össze.
IV.2.7 Össze kell hívni az ülést akkor is, ha ezt a Diáktanács legalább öt tagja írásban kezdeményezi.
IV.2.8 Ülései nyilvánosak, de indokolt esetben a Diáktanács zárt ülést rendelhet el.
IV.2.9 Üléseiről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet vezet.
IV.2.10 Az ülés határozatképes, ha a tagok legalább 2/3 része jelen van. (A tagot esetenként helyettesítő képviselő is teljes jogú tagként van jelen, ha egyébként tagja az Osztálytanácsnak.)
IV.2.11 Az ülés határozatképtelensége estén a legalább 1 hét múlva azonos napirendi pontok szerint összehívott ülés bármilyen arányú jelenlét esetén határozatképes.
IV.2.12 Döntéseit szavazás útján hozza.
IV.2.13 A szavazás eredményes, ha a Diáktanács tagjai több mint 50%-a szavazatával támogatja a javaslatot.
IV.2.14 Üléseire vendégeket hívhat.
IV.2.14.1 A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken. IV.2.15 Az oktatási törvény szerinti egyeztetések során a DÖK képviseletét az IDB látja el.
IV.2.15.1 Az egyeztetéseken bárki részt vehet.

IV.3 Az IDB
IV.3.1 Öt tagja van:
IV.3.1.1 elnök,
IV.3.1.2 kultúrfelelős,
IV.3.1.3 sportfelelős,
IV.3.1.4 pénzügyi felelős,
IV.3.1.5 elnökhelyettes.
IV.3.2 Üléseit az IDB elnöke vagy a DS hívja össze.
IV.3.3 Üléseiről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül.
IV.3.4 Határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van az ülésen.
IV.3.5 A szavazás legalább 3 IDB-tag támogató szavazata esetén eredményes.
IV.3.6 A gimnázium teljes diákságát érintő döntéseihez kikéri a DÖK véleményét.
IV.3.7 Két tagja részt vesz az Iskolaszék ülésein.
IV.3.8 Köteles beszámolni az egyeztetésekről.

IV.4 Az elnöki feladatok
IV.4.1 Az IDB mindenkori elnök képviseli a DÖK-öt a tantestület, az iskolavezetés, a városi diákszervezetek irányába.
IV.4.2 A leköszönő elnök köteles az őt követő elnöknek a vezetése alatt keletkezett írásos és elektronikus do-kumentációt rendelkezésére bocsátani. Köteles beszámolni a folyamatban lévő ügyekről.
IV.4.3 A leköszönő elnök írásos feljegyzést készít az elmúlt év végrehajtott feladatairól, eredményeiről, tapaszta-latairól, ezzel is segítve utóda munkáját.
IV.4.4 A elnök az év során megrendezett eseményekről jegyzőkönyvet készít (feladat, határidő, költségek, partnerek és elérhetőségük, megvalósulása).
IV.4.5 Az év során minden beszámolóját írásban megőrzi.

IV.5 Az elnökhelyettesi feladatok
IV.5.1 Támogatja az IDB-t munkájának elvégzésében.
IV.5.2 Nyomon követi a diákjogokkal kapcsolatos változásokat, ő a DÖK érdekvédelmi felelőse (ebben az elnök is segíti).
IV.5.3 A diákparlamenten beszámol a diákjogok helyzetéről.
IV.5.4 Az osztálytanács rendes ülésein beszámol a diákjogok problémás területeiről.
IV.5.5 Beszámolóit írásban nyomtatott formában) leadja az elnöknek.

IV.6 A diákmozgalmat segítő felnőtt személy (DS)
IV.6.1 A DÖK a munkájának segítésére felkérhet bármilyen nagykorú személyt, akinek nem kell feltétlenül kap-csolatban állnia az iskolával.
IV.6.2 Képviseli a DÖK-ot, ha az IDB esetenként erre felkéri.
IV.6.3 Felügyeli és segíti a DÖK munkáját.
IV.6.4 Időben tudatja az IDB-vel a DÖK munkáját szabályozó törvények módosításait.
IV.6.5 Segít a DÖK kapcsolatrendszerének kiépítésében.
IV.6.6 A DÖK üléseinek levezetője (de ezt a feladatot végezheti az IDB elnöke is).

V. A diákparlament

V.1 A diákok legfontosabb fóruma.
V.2 Minden tanévben (lehetőség szerint február elején) kötelező összehívni. Rendkívüli esetben az IDB, az iskola igazgatója vagy a diáktanács hívja össze.
V.3 A diákparlament összehívását az érdekeltek egyeztetése mellett a napirendi pontok megjelölésével 15 nappal korábban nyilvánosan (iskolarádió, plakátok?) meg kell hirdetni.
V.4 Ülésein részt vesz: az osztályok 4-4 küldöttje (általában az Osztálytanács 4 tagja), az IDB 5 tagja és az iskola igazgatója.
V.5 Ülésein tanácskozási joggal részt vehet:
V.5.1 az iskola bármely diákja,
V.5.2 az iskola bármely dolgozója,
V.5.3 meghívott vendégek.
V.6 Napirendjét az IDB állítja össze
V.7 Határozatképes, ha a küldöttek 2/3-a jelen van.
V.8 Az ülés határozatképtelensége estén a legalább 1 hét múlva azonos napirendi pontok szerint összehívott ülés bármilyen arányú jelenlét esetén határozatképes.
V.9 A diákparlamenten egy felvetett problémát tekintve (pl. házirend-módosítás) a szavazás akkor eredményes, ha a megjelentek 50%-a+1 fő szavaz rá.
V.10 A diákparlament meghallgatja és véleményezi az előző év IDB-jének beszámolóját.
V.11 Ülésein bármely - az iskolai élettel kapcsolatos - kérdés megvitatható.
V.12 A diákparlament választja az IDB tagjait (elnök, kultúr-, sport-, pénzügyi felelős, elnökhelyettes) és a DS-t.
V.13 A diákparlamenten szavazati joga csak az osztályonkénti 4-4 küldöttnek és az IDB-nek van.
V.14 Döntési joga van a DÖK bármely döntési jogkörébe tartozó jogkörében.

V.15 A diákparlamenti választásokról:
V.15.1 A DS vezeti le.
V.15.2 Először a jelöltek bemutatják programjukat.
V.15.3 A szavazás titkos. A jelölt megválasztásához elég egyszerű többség (több igen, mint nem), kivéve, ha a posztra csak egy jelölt van. Ekkor 50%+1 támogató szavazat kell az eredményes szavazáshoz.
V.15.4 A szavazatokat a DS által felkért bizottság számolja és összesíti.
V.15.5 Az iskola minden diákja választható, ha jelölteti magát.
V.15.6 Jelöltet legkésőbb a diákparlament előtt két tanítási nappal lehet állítani.
V.15.7 Egy diák jelöltetéséhez legalább 50 másik diák ajánlása szükséges.
V.15.8 Az ajánlást aláírással kell igazolni.
V.15.9 Egy diák egy posztra csak egy diákot ajánlhat.
V.15.10 Az ajánlást a S-nek kell leadni a fent leírt időpontig.
V.15.11 A DS-t az IDB tikára ajánlja.
V.15.12 A DS-t a diákparlament fogadja el a fent leírt módon.

VI. A hivatali időről

VI.1 A DS: 1 év (a rend szerint következő éves diákparlamentig)
VI.2 Az IDB tagjai: 1 év (a rend szerint következő éves diákparlamentig)
VI.3 Az Osztálytanács tagjai: 1 év (február 1-től a következő február 1-ig)

VII. A visszahívásról

VII.1 Minden választott képviselőt az őt megválasztó testület 2/3-os többséggel visszahívhatja.
VII.2 A DS-t: diákparlament hívhatja vissza 2/3-os döntése alapján.
VII.3 Az IDB tagjait: a diákparlament hívhatja vissza a diákparlament 2/3-os döntése alapján. (A DS kezdeményezheti a visszahívást, ha az IDB-tag az IDB vagy a Diáktanács há-rom ülésén nem jelenik meg.)
VII.4 Az Osztálytanács tagjait: az osztály hívhatja vissza (az osztály valamelyik tagjának, az osztályfőnöknek vagy az IDB elnökének a javaslatára) az osztály egyszerű többséggel történt döntése alapján. Az IDB elnöke akkor javasolja az osztályfőnöknek az osztályelnök visszahívá-sát, ha az illető vagy a megbízott képviselője három diáktanács gyűlésen nem jelent meg.

VIII. A DÖK gazdálkodásáról

VIII.1 A DÖK nem profitorientált szervezet.
VIII.2 A pénzügyi év a DÖK szempontjából a két választás közti idő.
VIII.3 A pénzügyi év végén a DÖK gazdasági felelőse beszámol a bevételek és a kiadások alakulásáról. Elkészíti az éves mérleget, amely alapján a következő vezetés meghatározza a szükséges támogatás összegét. Ezt úgy kell megtennie, hogy bevételek nélkül is finanszírozni tudja a karácsonyi rendezvényt, a farsangi bált és a Bélás Napot. A szükséges pénzről az előző és újonnan megválasztott gazdasági felelőse egyeztet az igazgatóval és a DS-vel.
VIII.4 A pénz beszedése az osztálypénztárosok kötelessége. A pénzt a gondnoki irodában helyezik el, feltüntetve az osztályt és a létszámot.
VIII.5 Pénzügyi kérdésekben az IDB dönt, de a DÖK valamint a diáktanács javaslatot tehet neki a források felhasz-nálására.
VIII.6 A DÖK igyekszik a gimnáziumi költségvetési támogatáson felül többletbevételhez jutni.(Pályázatok, ren-dezvények bevétele...)

IX. A DÖK pénzkezeléséről

IX.1 A DÖK pénzforgalmát az IDB pénzügyi felelőse könyveli.
IX.2 Az aktuális mérlegről a gazdasági felelős beszámol az osztálytanács rendes ülésein, továbbá írásos feljegy-zést készít erről, melyet a DS-nek és az elnöknek ad.
IX.3 A bankszámláról való pénzfelvételhez két személynek: a DS-nek és az IDB pénzügyesének vagy az IDB elnökének az együttes aláírása szükséges.