2024. jlius 25. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

SzMK Intézményi Tanács Bélás Baráti Kör Művelt Ifjúságért Bartai - Pécsi díj Rotary Club Védőnő Testvériskola

Bélás Baráti Kör


Felhívás Alapító okirat Tagok Belépési nyilatkozat Hírlevelek


A BAJAI III. BÉLA GIMNÁZIUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A bajai III. Béla Gimnázium volt tanulói, tanárai és jelenlegi tanárai attól a céltól vezéreltetve, hogy elősegítsék az iskola oktató és nevelő céljainak mind sikeresebb megvalósulását, fenntartsák és fejlesszék az iskola iránti megbecsülést és a volt diákok egymásközti kapcsolatát, létrehozzák a bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre egyesületet.
Kinyilvánítják, hogy az egyesület pártoktól független, politikai szervezettől támogatást nem fogad el, nem is támogat ilyen szerveződést, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

A Kör alapszabályát az 1989. évi II. tv. alapján az alábbiakban állapítják meg:

 1. Az egyesület neve: Bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre
 2. Az egyesület székhelye: 6500 Baja, SZent Imre Tér 5.
 3. Az egyesület célja:
  1. A bajai III. Béla Gimnázium oktatási és nevelési munkájának szellemi és anyagi támogatása.
  2. Az iskolában végzett tehetséges pályakezdő fiatalok, az iskola pályakezdő és nyugdíjas tanárainak segítése.
  3. Alapítványok létesítése és kezelése: pályadíjak, díjak kitűzése.
  4. Kiemelt segítség az iskola idegen nyelvi oktatásához.
  5. Az iskola emlékeinek, hagyományainak ápolása.
  6. A volt iskolatársak, tanárok kapcsolatának fenntartása, elmélyítése.
 4. Az egyesületi tagság
  1. Az egyesület tagja lehet az iskola volt tanulója, jelenlegi és egykori tanára, valamint mindenki, aki az egyesület céljainak megvalósítását segíteni kívánja.
  2. Az egyesület tagja jogi személy is lehet.
  3. Külföldi állampolgár, valamint külföldön élő magyar állampolgár is tagja lehet az egyesületnek.
  4. Az egyesületi tagság akkor jön létre, amikor a belépni szándékozó belépési nyilatkozatát az egyesület elnökségéhez eljuttatja.
  5. Az egyesületi tagság megszűnik:
   • a tag kilépésével (a kilépési szándékot az elnöknek címezve írásban kell közölni),
   • a tag halálával,
   • a tagnak a tagok sorából törlésével törölni kell a tagok sorából azt, aki a tagsági díjat három év időtartamot meghaladóan nem teljesítette és tagdíjhátralékát az elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti a felszólítás kézhezvételétől számított három hónapon belül. Ezt követően a tagot a törlésről írásban tájékoztatni kell.
 5. A tagok jogai és kötelességei
  1. a tag részt vehet az egyesület taggyűlésén, a rendezvényeken, tevékenységet fejthet ki az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében, javaslatokat tehet és intézkedéseket kezdeményezhet;
  2. a tag választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe, az egyesület tagja az egyesület ügyintéző és képviseleti tisztségére megválasztható, ha magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásáról;
  3. a tag köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, köteles a választmány által az adott évre megállapított mértékű tagdíjat legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig megfizetni,
   köteles az egyesület céljai érdekében önként vállalt feladatot teljesíteni;
  4. a tag jogosult az egyesület tevékenységével kapcsolatban az elnökség bármely tagjától tájékoztatást kérni;
  5. a tag az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított harminc napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja
  6. Az egyesület szervei
   1. Az egyesület szervei:
    1. taggyűlés
    2. választmány
    3. elnökség
   2. Taggyűlés
    1. A taggyűlést az egyesület tagjainak összessége alkotja. A taggyűlést szükség szerint, de legalább ötévenként össze kell hívni. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada - ok és cél megjelölésével - kívánja.
    2. A taggyűlés akkor határozatképesek, ha taggyűlésein legalább a tagjok fele plusz egy fő jelen van. A megismételt taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
    3. A taggyűlést az elnökség hívja össze. A tagokat a taggyűlésre írásban kell meghívni a taggyűlés napját megelőző 15 nappal kézhez vett meghívóval. A meghívóban közölni kell a taggyűlés helyét, év, hó, nap, óra szerinti időpontját, a megismételt taggyűlés időpontját, a taggyűlés tervezett napirendjét, valamint figyelmeztetést a határozatképtelenség azon következményére, hogy a megismételt taggyűlés - a meghívóban közölt napirenddel - a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
    4. taggyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
    5. A taggyűlésről és a meghozott határozatokról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyhez a résztvevőkről felfektetett jelenléti ívet csatolni kell.
   3. Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
    1. az alapszabály megállapítása, módosítása,
    2. a tisztségviselők (elnök, titkár, pénztáros) megválasztása,
    3. az egyesület választmányának megválasztása, feladatainak meghatározása,
    4. a választmány beszámolójának elfogadása, a legutóbbi taggyűlés óta eltelt időben folytatott működéséről,
    5. az egyesület más társadalmi szervvel történő egyesülésének és a feloszlásának kimondása.
  7. Választmány
   1. A taggyűlés ötéves időtartamra huszonkét tagot választ, akik a közgyűlés által megválasztott tisztségviselőkkel (elnök, titkár, pénztáros) a huszonöt tagú választmányt alkotják.
   2. A választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik:
    1. az egyesület éves tervének és költségvetésének megállapítása
    2. a tagok által fizetendő tagdíj megállapítása
    3. tagjai sorából négy tag választása ötéves időtartamra az egyesület elnökségébe
    4. az egyesület gazdasági tevékenységének és költségvetése végrehajtásának ellenőrzése
    5. az elnökség éves beszámolójának elfogadása
   3. A választmány évente legalább egy alkalommal ülésezik.
   4. A választmányt az elnök hívja össze.
    A választmány tagjait írásban a választmányi ülés időpontját megelőző tíz nappal kézhez vett meghívóval kell az meghívni. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, idejét és napirendjét.
   5. A választmány ülése akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
   6. A választmány a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén azt a döntést kell elfogadottnak tekinteni, amelyre az ülést vezető elnök szavazott.
   7. A választmányi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyhez a jelenléti ívet csatolni kell.
   8. A választmányi tagok csökkenése esetén a taggyűlésnek kell gondoskodnia új választmányi tag választásáról.
  8. Elnökség
   1. Az elnökség tagjai: a közgyűlés által választott elnök, titkár, pénztáros, valamint a választmány által tagjai sorából ötéves időtartamra választott négy személy.
   2. Az elnökség folyamatosan biztosítja a választmány által meghatározott költségvetés, tervek és feladatok végrehajtását.
   3. Dönt az egyesület javára tett adományok elfogadásáról.
   4. Az alapszabály IV. 5. c) pont szabályozás szerint a tagot törli a tagjai sorából.
   5. Az elnökség legalább évente kétszer tart ülést.
   6. Ha az elnökség létszáma időközben lecsökken, a következő választmányi ülésen új tag választásával az elnökség létszámát ki kell egészíteni.
   7. Az elnökséget legalább egy héttel az ülés előtt az időpont és napirend megjelölésével az elnök hívja össze.
   8. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
   9. Az elnökség határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén azt a döntést kell elfogadottnak tekinteni, amelyre az ülést vezető elnök szavazott.
   10. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, határozatait a jegyzőkönyvben kell rögzíteni
  9. Tisztségviselők
   1. A tisztségviselők:
    1. elnök
    2. titkár
    3. pénztáros
    A tisztségviselőket a taggyűlés ötéves időtartamra választja.
   2. Az elnök képviseli az egyesületet hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Vezeti a taggyűlést, a választmányi ülést és az elnökség ülését. Feladatát részben vagy egészében az elnökség más tagjára ruházhatja. Az egyesület nevében aláírásra az elnök jogosult. Akadályoztatása esetén a titkár és a pénztáros együttesen.
   3. A titkár megszervezi és biztosítja az egyesület folyamatos működését, vezeti a tagok nyilvántartását. Szükség szerint helyettesíti az elnököt. Gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről.
   4. A pénztáros megszervezi és intézi az egyesület pénzkezelését, biztosítja a választmány által megállapított költségvetés végrehajtását, elkészíti és a választmány elé terjeszti az egyesület költségvetését.
   5. A pénztáros akadályoztatása esetén az elnökség a feladat ellátásával választmányi tagot bízhat meg.
   6. Az egyesület bankszámlája felett az elnök, a titkár és a pénztáros - mint tisztségviselők - közül bármelyikük közül kettő együttesen rendelkezhet, a számlavezető pénzintézetnél bejelentett módon.
  10. Az egyesület megszűnése
   1. Az egyesület meghatározatlan időre alakul.
   2. Az egyesület megszűnik: feloszlással más társadalmi szervezettel való egyesüléssel feloszlatással
   3. Megszűnése esetén az egyesület vagyona, mely a hitelezők kielégítése után fennmarad, a bajai III. Béla Gimnázium tulajdonába megy át.
  11. Az alapszabályban nem meghatározott kérdések
   A jelen alapszabályban nem meghatározott kérdésekben a Ptk. és az egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
  Baja, 2009. november 14.
  Bálint László
  elnök sk.


  A bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre ezen alapszabályát az 2009. november 14-én megtartott alakuló taggyűlés elfogadta.
  Baja, 2009. november 14.
  Bálint László
  elnök sk.